Sakrament bierzmowania 1 maja 2023r.

Pierwsza Msza Święta w naszej parafii odbyła się w kościele filialnym w Leśniówce. Ksiądz Bp Stanisław Jamrozek celebrował mszę świętą i wygłosił okolicznościowe kazanie o Jezusie Dobrym Pasterzu. Dokonał również poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz nowych stacji Drogi Krzyżowej.

Następnie w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z udzieleniem młodzieży z naszej parafii przez ks.Bp Stanisława jamrozka Sakramentu Bierzmowania. Do sakramentu bierzmowania przystąpiły 34 osoby.

W sakramencie bierzmowania ochrzczeni otrzymują Ducha Świętego w Trzeciej Osobie Boskiej, „tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy (OB 23). Jest to Duch Chrystusa, gdyż od Niego pochodzi i na swój sposób pełni dalej na świecie Jego dzieło zbawcze. Wraz z Duchem Świętym, bierzmowany otrzymuje Jego siedmiorakie dary: dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej (por.Iż 11,1-10). Dlatego nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W życiu chrześcijańskim ważną rolę spełniają również owoce Ducha Świętego: „Owoc zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22). Bierzmowania udziela się tylko raz w życiu chrześcijanina.

Bierzmowany umocniony Duchem Świętym, staje się świadkiem wiary, której zalążek otrzymał na chrzcie. Stąd od kandydatów do bierzmowania wymaga się dojrzałości nie tylko intelektualnej i psychicznej, ale przede wszystkim duchowej, która uzdolni ich do świadomego podejmowania zadań płynących z tego sakramentu. Duch Święty, którego znamię wyciska się na duszy bierzmowanego, jest znakiem osoby (por. Rdz 38,18; Pnp 8,6) za którą stoi autorytet (por. Rdz 41,42. Por. KKK 1294-1295).

Duch Święty działa. Trzeba Mu tylko przygotować miejsce, a potem w życiu słuchać Jego natchnień, słuchać nauki Kościoła, przez który Duch Święty przemawia, słuchać Go w rozważaniu Pisma Świętego. A wtedy z całą pewnością będziemy trwać w miłości Chrystusowej i nasza radość będzie coraz większa, przyjaźń z Bogiem coraz mocniejsza, aż – w razie konieczności – do oddania życia dla Chrystusa. Tak było przez dwa tysiąclecia istnienia Kościoła.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb