Historia

„Roku pańskiego 1983, w piątym roku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz w roku gdy Prymasem Polski jest kardynał Józef Glemp, biskupem ordynariuszem diecezji przemyskiej Bp Ignacy Tokarczuk, a proboszczem parafii w Zręcinie ks. kanonik Jerzy Moskal, w roku odkupienia z woli Ducha Świętego powstaje nowa parafia rzymskokatolicka w Żeglcach, w skład której wchodzą miejscowości: Chorkówka, Leśniówka i Żeglce.”

Tak brzmią pierwsze słowa kroniki parafialnej.

9 lipca przybył do parafii ks. Jan Luchowski, który dekretem ks. biskupa z dnia 12 września 1983r. został oficjalnie mianowany proboszczem Parafii Żeglce pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwsze msze św. odbywały się na placu przed domem, zakupionym wraz z działką pod budowę kościoła od rodziny Bartosiewiczów z Krosna.

Młody ksiądz zamieszkał w małym domku zaopatrzonym tylko w energię elektryczną, obok którego zaczęto budować drewnianą tymczasową kaplicę gdzie miały być odprawiane msze. Równolegle z budową kaplicy trwały prace przy gromadzeniu materiałów i rozpoczęciu budowy dwóch kościołów: parafialnego w Żeglcach i filialnego w Leśniówce.
Dzięki zaangażowaniu parafian, a przede wszystkim księdza proboszcza – już rok później w 1984 dolny kościół w Żeglcach został ukończony i odbyła się w nim pierwsza msza św. – uroczysta Pasterka.
Kierownikiem nadzoru budowy kościoła był inż.Jan Marszałek. Pod jego okiem oraz fachowców od poszczególnych robót, cały czas w prace przy budowie byli zaangażowani mieszkańcy z Żeglec i Chorkówki tworząc t.zw. „10”, które po kolei, w wyznaczone dni przychodziły do pomocy przy wznoszeniu świątyni.

22 września 1985r. ks. Biskup Ignacy Tokarczuk poświęcił kamień węgielny, który wraz z aktem erekcyjnym podpisanym przez ks.Biskupa, ks. Proboszcza, wszystkich kapłanów obecnych na uroczystości oraz komitet budowy kościoła, został wmurowany w ścianę kościoła. W tym samym dniu w Leśniówce została poświęcona wybudowana kaplica.
W 1987 roku mimo cały czas trwających prac przy budowie dwóch świątyń, zostaje utworzony cmentarz w Żeglcach. 25 października nastąpiło poświęcenie cmentarza i ustawienie na nim Krzyża.

Prace budowlane i wykończeniowe górnego kościoła dobiegły końca już w 1988r. czyli w V rocznicę utworzenia parafii.
3 lipca tegoż roku odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia świątyni w Żeglcach. Aktu poświęcenia, podobnie jak poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Biskup ordynariusz Ignacy Tokarczuk.
Rok 1990 to rok, w którym po raz pierwszy w czasie powojennym, 3 maja w uroczystość Królowej Polski jest obchodzone Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w odremontowanej kapliczce w Chorkówce po raz pierwszy została  odprawiona msza św. Stało się to tradycją i uroczystość ta odbywa się co roku.
Tego też roku, 12 maja, odbyły się pierwsze Misje Święte w naszej parafii.
15 września rozpoczęto prace przy budowie nowej plebani, na działce podarowanej w testamencie przez P. Ludwikę Klimek zmarłą w 1985 r. Plebania została ukończona i poświęcona przez ks. Biskupa Józefa Michalika w 1995 r.
W jubileuszowym 2000 roku  ks. proboszcz odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej skąd dla każdej rodziny z parafii przywiózł obrazki poświęcone przez dotyk Groty Nawiedzenia i Góry Kalwaryjskiej.

Wiosną 2000 roku ruszyły prace przy zewnętrznej elewacji kościoła. Okna zostały wymienione na aluminiowe, zostały ufundowane dwa duże witraże, otynkowano i pomalowano ściany zewnętrzne kościoła.

Wewnątrz kościoła nad tabernakulum został powieszony duży dębowy krzyż z pięknie wyrzeźbioną figurą Chrystusa . W 2002r. w sierpniu na placu przed kościołem została ustawiona piękna, odrestaurowana figura Chrystusa dźwigającego krzyż. Figura ta była wcześniej na cmentarzu w Zręcinie na grobie P.Kułaka pochodzącego z Żeglec. Uległa tam dużemu zniszczeniu. Do parafii Żeglce została przekazana przez mieszkankę Krosna w zamian za wykonanie nowej płyty nagrobkowej.
W 2009 r. została na tym pomniku odsłonięta i poświęcona tablica w hołdzie poległym, pomordowanym i prześladowanym za Ojczyznę. 

Kolejne ważne wydarzenia w życiu parafii przyniósł rok 2003. Było to nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Częstochowską w znaku Jasnogórskiego Obrazu oraz połączona z tym uroczystość konsekracji kościoła w Żeglcach. Konsekracji dokonał ks. Biskup Stefan Moskwa. Przed uroczystością konsekracji został wykonany marmurowy ołtarz, ambonka, świecznik, chrzcielnica i podstawa pod Pismo Święte. Uroczystości te były ogromnym przeżyciem dla wszystkich parafian. W październiku rozpoczęła się mała peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach we wszystkich miejscowościach należących do parafii. Pod koniec roku wykonano ogrzewanie kościoła.

W maju 2006 roku zostały rozpoczęte prace przy wykonaniu polichromii w górnym kościele. W tym czasie msze i nabożeństwa odprawiane były w kościele dolnym. W grudniu polichromia została poświęcona przez ks.Metropolitę Józefa Michalika. 

Na tej stronie zostały opisane niektóre z najważniejszych wydarzeń od chwili powstania Parafii Żeglce. Nie sposób opisać wszystkiego, a przecież mnóstwo innych uroczystości, radosnych i smutnych, towarzyszyło i towarzyszy życiu parafii np. jubileusze parafii, sakramenty: I Komunii Św, Bierzmowania, Misje Św, rekolekcje, wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie, czy wreszcie Jego odejście do Domu Ojca w 2005 roku oraz inne równie ważne wydarzenia. Przeglądając kronikę parafialną, oglądając nasze świątynie i przywołując wspomnienia widać jak dużo zostało osiągnięte i jak wiele wydarzeń towarzyszyło tak  młodej jeszcze parafii.
Wielka zasługa w tym parafian dzięki ich zaangażowaniu, pracy i ofiarom, ale przede wszystkim proboszcza naszej parafii ks. Prałata Jana Luchowskiego. To dzięki jego poświęceniu, pracy, zdolnościom organizatorskim, energii i żarliwej modlitwie ciągle mu towarzyszącej, powstało tak wspaniałe dzieło.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb